Skip to content

Тендер значи понуда со детален опис на услугата или производот и условите што мора да се исполнат за да се тргува со одреден предмет. Јавни претпријатија, најчесто за потребите на претпријатијата распишуваат тендер за набавка на одредени производи. Со Законот за јавни набавки се пропишани формата и содржината на тендерските постапки.

Сервисеа нуди услуга со која ќе Ви помогне со сите чекори во подготовката на Вашата апликација за учество во тендерски постапки:

  • Проверка дали Вашата фирма ги исполнува условите поставени од побарувачот на услугите
  • Подготвување на тендерска документација
  • Спроведување на тендерската постапка и учество на тендер
Back To Top