Skip to content

Наследно-правни односи

Со наследно-правните односи се уредуваат односите што настануваат по смртта на едно лице, како и односите за време на живот.…

Back To Top