Skip to content

Политиката за приватност дава општи информации за обработката и уредувањето на личните податоци кои Сервисеа ги прибира, обработува и користи, а што се доброволно оставени од лицето кога ќе пристапи на веб страната на Сервисеа. Секој посетител кој има некакви прашања поврзани со личните податоци може да ги испрати на следната електронска адреса info@servisea.mk.

Информации кои што се прибираат

Сервисеа прибира податоци од веб страната преку посетителите при пополнување на контакт формуларот во делот за коментари во секцијата корисни текстови.
Личните податоци се обработуваат согласно законските прописи, во доволна мера и на транспарентен начин во однос на субјектот, за конкретни, јасни и легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие цели.

Контролор за лични податоци

Име: Сервисеа ДОО Охрид
Седиште: Бул.Туристичка бр.50/3 Охрид
Тел: +389 77 724 442; +389 76 781 849
Контакт email: info@servisea.mk

Обработка на личните податоци

Сервисеа ги собира оние лични податоци кои се во рамките на нејзините законски овластувања и се во согласност со Законот за заштита на личните податоци и сите други важечки прописи во Република Северна Македонија.

Целта е да се спречи загуба, кражба и злоупотреба, неавторизиран пристап, нивна објава, промена или уништување.

Обработката на личните податоци е законита и е во согласност со Законот за заштита на личните податоци, кога субјектот дал согласност за обработка на неговите лични податоци. Сервисеа ги обработува личните податоци на субјектот само заради стапување во комуникација со истиот.

Доколку клиентот не сака Сервисеа понатаму да ги обработува личните податоци внесени од страна на посетителот, за време на доставувањето на личните податоци при пополнување на формуларот за коментар, може во секое време да побара бришење, корекција или промена.

Back To Top