Skip to content

Годишна сметка

Обврска за составување годишна сметка и финансиски извештаи има секој трговец, трговско друштво како и подружница на странско друштво, по истекот на деловната година. Под деловна година се подразбира една календарска година. Годишната сметка содржи: биланс на состојба и биланс…

Повеќе
Back To Top