Skip to content

Што е заштитно друштво?

Поради потребата од вработување на инвалидни лица се основаат заштитни друштва како трговски друштва. Заштитно друштво е друштво кое има вработено инвалидни лица, односно најмалку десет лица на неопределено време од кои најмалку 40% се инвалидни лица од вкупниот број…

Повеќе
Back To Top