Skip to content

Занаетчиска дозвола

Занаетчиска дозвола може да стекне занаетчијата доколку исполнува еден од следните услови: средно стручно образование од соодветна насока (тригодишно и четиригодишно образование); соодветна квалификација; стручно оспособување (едногодишно и двегодишно образование); мајсторски испит; соодветно работно искуство со минимум основно образование ако…

Повеќе
Back To Top