Skip to content

Занаетчија

Занаетчија претствавува физичко лице запишано во Регистарот на занаетчии кое врши занаетчиска дејност и одговара за своите обврски со целиот свој имот. Согласно Законот за трговски друштва во одредени услови занаетчиска дејност може да вршат и трговец поединец и трговско…

Повеќе
Back To Top