Skip to content

Времено ослободување од плаќање за градежно земјиште

Времено ослободување од обврска за плаќање надомест и закупнина за градежно земјиште во државна сопственост Физичките лица, носители на правото на приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, ако надоместот (закупнината) не можат да го плаќаат, можат времено…

Повеќе
Back To Top