Skip to content

Трговец-поединец

Трговец-поединец (ТП) претставува физичко лице кое врши некоја трговска дејност во вид на занимање, определена со Законот за трговски друштва. Во трговскиот регистар како трговец-поединец може да се запише секое деловно способно физичко лице. Трговецот-поединец одговара за своите обврски лично…

Повеќе
Back To Top