Skip to content

Пресметување пазарна вредност на стан

Пазарната вредност на становите се пресметува според: вид на градба - армирано бетонска, неармирано бетонска и монтажна конструкција според пресметковните бодови по м2 функционална површина; инсталации: водовод и канализација; електрична (монофазна, трофазна и модерна); парно греење, плин, безбедносни системи, телефонска…

Повеќе
Back To Top