Skip to content

Даночни ослободувања на данок на добивка

Обврзник на данокот на добивка има право на даночно ослободување по основ реинвестирана добивка за извршените вложувања во материјални средства (недвижност, постојки и опрема) и во нематеријални средства (компјутески софтвер и патенти). Обврзникот на даночна добивка кој е корисник на…

Повеќе
Back To Top