Skip to content

Основање на трговско друштво

Трговско друштво (ДОО - друштво со ограничена одговорност и ДООЕЛ - друштво со ограничена одговорност на едно лице) можат да основаат домашни и странски физички и правни лица. За да се основа трговско друштво потребен е влог од 5.000 евра…

Повеќе
Back To Top