Skip to content

Даночни ослободувања – данок на промет на недвижности

Данок на промет на недвижности не се плаќа: на прометот на недвижности во постапката на експропријација;кога странско дипломатско, конзуларно претставништво го пренесува правото на сопственост на недвижности, под услов на реципроцитет;кога правото на сопственост се пренесува заради намирување на обврските…

Повеќе
Back To Top