Skip to content

Кога брачниот другар го губи правото на наследување?

Брачниот другар правото на наследување го губи, односно му престанува со развод на бракот или со поништување на бракот. Брачниот другар нема право на наследство ако: оставителот поднел тужба за развод на бракот, а по смртта на оставителот се утврди…

Повеќе
Back To Top