Skip to content

Договор за трговско застапување

Трговско застапување претставува договор помеѓу застапникот како една договорна страна кој се обврзува дека ќе преговара со трети лица за склучување договори за име и сметка на налогодавачот, а налогодавачот како друга договорна страна се обврзува да му плати на…

Повеќе
Back To Top