Skip to content

Преддоговор

Преддоговор претставува договор со кој се презема обврска за да се склучи подоцна главен договор. Воедно преддоговорот претставува услов за да се склучи главниот договор и во него мора да е наведен условот што договорните странки треба да го исполнат…

Повеќе
Back To Top