Skip to content

Што е потребно за отпочнување на оставинска постапка?

Кога некое лице ќе почине, наследникот или наследниците треба да го пријават починатиот во матичната служба во општината во која имал последно живеалиште. Прво, се составува смртовница врз основа на податоците кои ги пополнува некој од наследниците за тоа кои…

Повеќе

Наследник во оставинска постапка

Кругот на наследници во оставинска постапка го сочинуваат сите потомци на оставителот, посвоениците и нивните потомци, брачниот другар на оставителот, неговите посвоители, неговите родители, неговите браќа и сестри и нивните потомци и неговите дедовци и баби и нивните потомци. Како…

Повеќе
Back To Top