Skip to content

Колкав период може да се користи неплатен одмор?

Согласно Законот за работните односи работникот може да користи неплатено отсуство најмногу до три месеци под услови и случаи предвидени во колективен договор. Според Општиот колективен договор такви случаи се: нега на член на семејството;изградба или поправка на стан или…

Повеќе
Back To Top