Skip to content

Лихварски Договор

Лихварскиот договор е неважечки односно ништовен договор. Ако со некој договор се користи состојбата на нужда или тешката материјална состојба на друг, негово недоволно искуство, лекомисленост или зависност, ќе договори корист за себе или за некој трет која е во…

Повеќе
Back To Top