Skip to content

Надоместоци на плата

Надоместоци на плата работодавачот на работникот му исплатува за: време на привремена неспособност за работа поради болест;годишен одмор;платен вонреден одмор;време на прекин на работниот процес од причини на страната на работодавачот;за слободни денови;дообразование, стручно оспособување и преквалификација, доквалификација, согласно со…

Повеќе
Back To Top