Skip to content

Вработување на инвалидно лице

Инвалидно лице може да се вработи и да работи на работно место за кое има соодветно образование и занимање ако ги исполнува општите и посебни услови за работното место. Комисија при Министерството за труд и социјална политика дава наод и…

Повеќе
Back To Top