Skip to content

Даночни ослободувања на данок на наследство и подарок

Данок на наследство и подарок не плаќа: Наследник/примател од прв наследен ред;Наследник/примател од втор наследен ред на наследен/подарен стан/ семејна станбена зграда, ако со оставителот живеел во заедничко домаќинство најмалку една година пред смртта на оставителот, иНаследник/примател од втор наследен…

Повеќе
Back To Top