Skip to content

Даночни ослободувања на данок на имот

Данок на имот не се плаќа на: недвижен имот во државна сопственост и во сопственост на општините и органите на градот Скопје, кој го користат тие, освен недвижниот имот кој се користи од страна на физички или правни лица;недвижен имот…

Повеќе
Back To Top