Skip to content

Стекнување имот во брачна заедница

Имотот кој брачните другари ќе го стекнат во текот на бракот претставува заеднички имот. Како посебен имот се смета имотот кој едниот брачен другар го имал пред да го склучи бракот. Покрај тоа во посебен имот спаѓа и наследство, легат…

Повеќе
Back To Top