Skip to content

Дивиденда

Дивиденда претставува дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците и на акционерите на друштвото во согласност со нивните права определени во уделите, односно акциите. Дивидендата се исплаќа на начин што друштвото мора да го објави годишниот…

Повеќе
Back To Top