Skip to content

Годишна сметка

Обврска за составување годишна сметка и финансиски извештаи има секој трговец, трговско друштво како и подружница на странско друштво, по истекот на деловната година. Под деловна година се подразбира една календарска година. Годишната сметка содржи: биланс на состојба и биланс…

Повеќе

Внесување влог на содружниците во трговските друштва

Еден од условите за основање на трговско друштво е содружниците да внесат основачки влог, чиј влог може да биде паричен и непаричен. Внесувањето на основачкиот влог може да биде во моментот на основањето на трговскто друштво или одложено - да се…

Повеќе

Занаетчија

Занаетчија претствавува физичко лице запишано во Регистарот на занаетчии кое врши занаетчиска дејност и одговара за своите обврски со целиот свој имот. Согласно Законот за трговски друштва во одредени услови занаетчиска дејност може да вршат и трговец поединец и трговско…

Повеќе

Вистински сопственик

Вистински сопственик е секое физичко лице кое е краен сопственик на клиентот (или го контролира клиентот/физичкото лице) во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата.* Односно, вистински сопственик е физичко лице (или лица) кое е сопственик во правното…

Повеќе
Back To Top