Skip to content

Трговска марка

Со трговска марка се штити знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на стоките или услугите на еден учесник во прометот од стоките или услугите на друг учесник во прометот. Исто така се штитат…

Повеќе

Индустриски дизајн

Со индустриски дизајн се штити дизајн кој е нов и има индивидуален карактер. Под дизајн се подразбира надворешен изглед на производот во целост или на негов дел кој е определен од неговите обележја, особено линии, контури, бои, облик, текстура и…

Повеќе

Патент

Предмет на заштита на патент е нов пронајдок во сите области на технологијата, ако содржи инвентивен придонес и ако може истиот да се применува во индустријата. Со патент се штити и пронајдок кој се однесува на: производ што се состои…

Повеќе
Back To Top